ΕΠΣ: Αλλαγές για τους αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές

570
Οι ομογενείς ποδοσφαιριστές κατατάσσονται πλέον, ανάλογα με την υπηκοότητά τους, στην κατηγορία είτε των κοινοτικών, είτε των αλλοδαπών

Tο τμήμα μητρώου δελτίων της Ε.Π.Ο., στις 30 Ιουνίου 2015, προχώρησε στην αλλαγή του πεδίου της εθνικότητας για τους ήδη εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές, που ήταν καταχωρημένοι στα μητρώα της με την ένδειξη «ομογενής», μετατρέποντας την σε «αλλοδαπός» ή «κοινοτικός» κατά περίπτωση.
Οι ομογενείς ποδοσφαιριστές, δηλαδή, κατατάσσονται πλέον, ανάλογα με την υπηκοότητά τους, στη κατηγορία είτε των κοινοτικών, αν προέρχονται από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή της ευρύτερης ευρωζώνης), είτε των αλλοδαπών, αν προέρχονται από άλλο τρίτο κράτος.
Κατά συνέπεια, και επειδή με την παραπάνω αλλαγή πολλές ομάδες διατηρούν στη δύναμή τους άνω των πέντε (5) αλλοδαπών (αλλοδαποί και ομογενείς μαζί) ποδοσφαιριστών άνω των 18 ετών, κάτι που αποτελεί παράβαση του άρθρου 1, παρ.4εδ.β του Παραρτήματος Β του κανονισμού εγγραφών μετεγγραφών, τα σωματεία υποχρεούνται να προβούν στην συγκεντρωτική αποδέσμευση των υπεράριθμων αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, άνω των 18 ετών, που διατηρούν στη δύναμή τους, υποβάλλοντας αίτηση και το παράβολο των 200,00 ευρώ, στην Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο., μέχρι την Τρίτη 31 Μαΐου 2016.
Σε περίπτωση που τα σωματεία με υπεράριθμους αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές (αλλοδαπούς και ομογενείς μαζί) άνω των 18 ετών δεν προχωρήσουν στην αποδέσμευσή τους κινδυνεύουν με τις κυρώσεις που προβλέπονται (τυχόν ενστάσεις εναντίον τους) για παράβαση του προαναφερόμενου άρθρου του κανονισμού.

Πηγή: ΕΠΣ Μακεδονίας