Εξαίρεση ΕΠΟ, «καμπάνες» για άρνηση της εθνικής

262

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗ

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Παρασκευής, σήμερα θα αναρτηθεί για διαβούλευση το προσχέδιο του αθλητικού νόμου. Το SentraGoal.gr έχει το σχετικό κείμενο και σας παρουσιάζει βασικά του σημεία. Πως εξαιρείται η ΕΠΟ από τις διατάξεις για τις αρχαιρεσίες ομοσπονδιών, τις ποινές για μη εναρμόνιση καταστατικών και κανονισμών με το νόμο. Πότε αίρεται η αθλητική αναγνώριση, τις ποινές για αθλητή που θ’ αρνηθεί να αγωνιστεί με την εθνική ομάδα. Αυτά είναι μόνο μερικά από όσα αναφέρονται στα 166 άρθρα του.

Από τα προβλεπόμενα λοιπόν για τις αρχαιρεσίες των ομοσπονδιών, εξαιρείται η ΕΠΟ. Θεωρείται «τριτοβάθμια» ομοσπονδία για την οποία «η σχετική ρύθμιση θα οριστικοποιηθεί μετά από την ολοκλήρωση του διαλόγου που θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της διαβούλευσης».

%PHOTO2%

Μη εναρμόνιση «καταστατικού, των Κανονισμών, των πράξεων και των αποφάσεων των Ομοσπονδιών προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως ισχύει, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισής τους. Η διαπιστωτική πράξη της ανάκλησης εκδίδεται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού» (άρθρο 29, παρ. 2).

Εκτός από την ανάκληση της αθλητικής αναγνώρισης, η παράλειψη της υποχρέωσης εναρμόνισης συνεπάγεται για τα μέλη των Δ.Σ. την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμα που κατέχουν. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μετά από αιτιολογημένη έκθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΓΓΑ (παρ 4).

Η μη συγκρότηση – όπου από το νόμο ή από διατάξεις καταστατικών ή Κανονισμών Διεθνών Ομοσπονδιών προβλέπεται – και λειτουργία Επιτροπών Δεοντολογίας, συνεπάγεται για τις αθλητικές Ομοσπονδίες τις ίδιες κυρώσεις με τη μη εναρμόνιση του καταστατικού και των Κανονισμών τους (παρ. 15).

Βάση του άρθρου 30, ο χρόνος για τον έλεγχο νομιμότητας αυξάνεται 3 μήνες από έναν που ισχύει τώρα. Αν από τον έλεγχο σε καταστατικό ή/και κανονισμούς προκύψει ζήτημα νομιμότητας και η ομοσπονδία δεν προχωρήσει σε σχετικές τροποποιήσεις εντός 5 μηνών, τότε ανακαλείται η ειδική αθλητική αναγνώρισή της (παρ 2).

Αν σε σωματείο γίνει διορισμός διοίκησης επί τρεις συνεχόμενες φορές ή συμπληρωθούν δύο χρόνια με διορισμένη διοίκηση, τότε τα πρόσωπα για την επόμενη που θα διοριστεί θα υποδείξει ο υφυπουργός αθλητισμού. Επίσης, «κάθε αίτηση για διορισμό προσωρινής διοίκησης επιδίδεται υποχερωτικά και στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, προ ενός τουλάχιστον μηνός, άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη».

«Βαριές καμπάνες» για άρνηση υπηρεσιών στην εθνική

Η άρνηση υπηρεσιών στην εθνική, τιμωρείται – χωρίς αναστολή – με αποκλεισμό από μερικούς μήνες (για πρωτάθλημα, κύπελλο) ως 10 χρόνια (απ’ το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα)!

%PHOTO3%

Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Αθλητής που αρνείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην οικεία εθνική ομάδα για λόγους άλλους εκτός από ιατρικούς τιμωρείται από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στον σχετικό ειδικό Κανονισμό της με ποινή αποκλεισμού από τους αγώνες της εθνικής ομάδας για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως δέκα (10) έτη και από τους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου της οικείας Ομοσπονδίας για χρονικό διάστημα από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες, η οποία δεν αναστέλλεται για κανένα λόγο. Αθλητής που τιμωρείται για παράβαση της διάταξης της παρούσας παραγράφου παύει να δικαιούται τις κάθε είδους παροχές της Ομοσπονδίας, όπως επίσης και τις κάθε είδους παροχές που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος».

Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 1: «Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο άδειας, που χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού». Ενώ, βάση του άρθρου 35 παρ. γ, απαγορεύεται ο δανεισμός ερασιτεχνών και αμειβόμενων αθλητών από το Αθλητικό Σωματείο όπου ανήκουν σε άλλο Αθλητικό Σωματείο ή Α.Α.Ε.

Σε περίπτωση αμετάκλητης τιμωρίας – δύο χρόνων και άνω – για ντόπινγκ. Αν οι παραβάτες είναι στις ένοπλες δυνάμεις αποτάσσονται και αν είναι στο δημόσιο απολύονται (άρθρο 39, παρ. β, γ).

Για σοβαρές πράξεις βίας, ο υφυπουργός αθλητισμού μπορεί να τιμωρεί με πρόστιμα ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000,00) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ, σε ιδιαίτερα δε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να προβαίνει και σε ανάκληση της υφιστάμενης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης (άρθρο 44, παρ. 2).

Στο άρθρο 46, παρ 6 προβλέπεται ότι «όταν πρόκειται για πρόστιμα εις βάρος Α.Α.Ε., για την είσπραξή τους είναι δυνατή και η κατάπτωση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου 92 εγγυητικής επιστολής με απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, μετά από σχετικό αίτημα του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού».

Η χειραγώγηση αγώνων εντάσσεται στα κωλύματα

Στα κωλύματα εγγραφής σε σωματείο ή Ένωση, προστίθεται η χειραγώγηση αγώνα. Επίσης το να τελεί κάποιος «υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική, δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις (άρθρο 1676 Α.Κ.)».

%PHOTO4%

Τα κωλύματα που αφορούν κακούργημα και αδικήματα όπως της φαρμακοδιέγερσης, παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών ή χειραγώγηση αγώνα θα ισχύουν «μέχρις ότου εκδοθεί απαλλακτικό βούλευμα ή αθωωτική απόφαση σε κάθε δε άλλη περίπτωση μέχρι την έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης».

Προστίθεται παράγραφος (3) σύμφωνα με την οποία «δεν αίρουν το κώλυμα η αποκατάσταση, η χάρη, η άρση των συνεπειών της καταδίκης και η αναστολή εκτέλεσης της ποινής, έστω και αν πέρασε ο χρόνος της αναστολής, ούτε και η παραγραφή της ποινής που έχει επιβληθεί με την καταδικαστική απόφαση».

Το πιστοποιητικό διαγραφής διαιτητή από τα μητρώα του συνδέσμου στον οποίο ανήκε, πλέον δεν θα είναι η υπεύθυνη δήλωση από τον πρόεδρο του συνδέσμου αλλά βεβαίωση του ΔΣ. Στα αθλήματα που εξαιρούνται των προβλεπομένων κωλυμάτων – ώστε οι διαιτητές να γίνονται μέλη του σωματείου – προστίθενται τα αθλήματα της τοξοβολίας, της αθλητικής αλιείας και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Αυξάνεται από 15 σε 30 μέρες το χρονικό περιθώριο διοικητικού συμβουλίου ή εκτελεστικής επιτροπής και του γγΑ να προχωρήσουν σε διαπιστωτική πράξη. Ο τελευταίος «κηρύσσει, με την ίδια πράξη του, έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη του που δεν διαπίστωσαν την έκπτωση, παρά το ότι είχαν λάβει γνώση του κωλύματος».