Απόφαση σταθμός: Οι αλλοδαποί ερασιτέχνες αθλητές βγάζουν δελτίο σε όλα τα αθλήματα!

3120

Ήταν 16 Φεβρουαρίου 2019 όταν έγινε γνωστή η ιστορίας ενός 14χρονου προσφυγόπουλου από το Κονγκό που έκανε πραγματικότητα το όνειρό του να γίνει ποδοσφαιριστής, ένα όνειρο στρογγυλό σαν την μπάλα, σαν τον κόσμο όλον. Ο 14χρονος πρόσφυγας, ο Φράνσις Καλόμπο, έφτασε στη Μυτιλήνη από το Κονγκό της Κεντρικής Αφρικής, «γράφτηκε» στην ομάδα του Αιολικού (Γ΄ Εθνική), ξεπερνώντας το απαιτούμενο “χαρτί” της ιθαγένειας.

Πλέον, με το Άρθρο 33 παρ. 7 ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 4603/2019, ο δρόμος άνοιξε καθώς με τη διάταξη που ψήφισε η προηγούμενη αθλητική ηγεσία, δικαιούνται να συμμετέχουν κανονικά σε όλα τα ομαδικά και ατομικά αθλήματα αλλοδαποί αθλητές που διαμένουν νόμιμα στη χώρα ή έχουν καταθέσει αίτηση για άδεια διαμονής ή διεθνή προστασία (πολιτικό άσυλο)!

Αναλυτικά:

Επιτροπή Ιδιότητας – Μεταγραφών ΕΠΟ 614/2019: Εγγραφή αναγνωρισμένου πρόσφυγα σε αθλητικό ποδοσφαιρικό σωματείο

Η διάταξη αυτή κρίθηκε πολύ σημαντική γιατί ανοίγει το δρόμο στην κοινωνικοποίηση και την ομαλή ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Έγινε μάλιστα δεκτή με πολύ θετικά σχόλια από όλες τις χώρες τις ΕΕ, πολλές από τις οποίες σκοπεύουν να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα.

Σύμφωνα µε τις διατάξεις του ΠΔ 141/2013 (προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 337) σχετικά µε τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτοµα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόµενο της παρεχόµενης προστασίας) διεθνής προστασία είναι:

  1. το καθεστώς πρόσφυγα (δηλαδή η χορήγηση ασύλου) άρθρα 9-14 του ΠΔ 141/2013, και
  2. το Καθεστώς επικουρικής προστασίας, άρθρο 15 του ΠΔ 141/2013.

Το καθεστώς πρόσφυγα – άσυλο είναι η προστασία που δίνεται από ένα κράτος σε άτοµα που φεύγουν από τη Χώρα τους ἡ φοβούνται να επιστρέψουν σε αυτήν επειδή φοβούνται βάσιµα ότι θα υποστούν δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συµµετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή λόγω πολιτικών πεποιθήσεων, ενώ το καθεστώς επικουρικής προστασίας χορηγείται σε πρόσωπα που κιδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στηχώρα καταγωγής τους, που συνίσταται σε θανατική ποινή ή εκτέλεσή, ή βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία ή σοβαρή προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αμάχου λόγω βίας ασκούµενης αδιακρίτως σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης.

Το άσυλο και η επικουρική προστασία είναι πολύ παρεμφερή καθεστώτα, συμπεριλαμβάνονται δε στον ενιαίο όρο «καθεστώς διεθνούς προστασίας», που σημαίνει ότι ένα άτομο απολαμβάνει προστασία από τη διεθνή κοινότητα / ένα άλλο Κράτος, επειδή η δική του χώρα δεν μπορεί ή αρνείται να τον προστατεύσει (δηλαδή να του εξασφαλίσει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά του). Σε αμφότερες τς περιπτώσεις χορηγείται άδεια διαµονής τριετούς διάρκειας.

Η διαφορά των δύο καθεστώτων εντοπίζεται στην παροχή ταξιδιωτικών εγγράφων. Ειδικότερα, στους δικαιούχους προσφυγικού καθεστώτος (αναγνωρισμένους και νομίμως διαµένοντες στην ελληνική επικράτεια πρόσφυγες) χορηγείται ταξιδιωτικό έγγραφο, εκδοθέν από τη Διεύθυνση Δκαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο αποτελεί νομιµοποιητικό έγγραφο που εππρέπει στους πρόσφυγες να ταξιδεύουν προς τρίτες χώρες πλην της χώρας ιθαγένειάς τους (άρθρο 25 ΠΔ 1411/2013). Κατά την παρ. 3 του άρθρου 25 του ΠΔ 141/2013, στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας, η χορήγηση του εν λόγω ταξιδιωπκού εγγράφου πραγματοποιείται υπό την προὐπόθεση ὁτι αδυνατούν να εξασφαλίσουν εθνικό διαβατήριο και δεν υφίσταται λόγος δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Σύμφωνα µε τους ορισμούς της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ τους Πρόσφυγες, οι τελευταίοι, εφόσον αναγνωρίζονται, χαίρουν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, όπως οι ηµεδαποί, μεταξύ των οποίων είναι και η διαμονή και ελεύθερη µετακίνηση στην Ελληνική Επικράτεια (άρθρα 69 και 70 του Ν. 4375/16 και άρθρα 24 έως 36 του Π.Δ. 141/2013)

Στην υπό κρίση υπόθεση, ο απών — υπήκοος της Δημοκρατίας Γουινέας έχει υπαχθεί στο καθεστώς του πρόσφυγα, όπως προκύπτει από την µε αριθµ. πρωτ. … απόφαση του Πρωτοβάθµιου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλο Σάµου και την µε αριθμ. πρωτ. … βεβαίωση δικαιούχου προσφυγικού καθεστώτος του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής. Υπό το ανωτέρω καθεστώς απολαμβάνει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, ως ανωτέρω προελέχθη. Μεταξύ των δικαιωμάτων που απολαμβάνει είναι η χορηγηθείσα άδεια νόµιµης διαµονής στην Ελλάδα, ισχύος από την 08.01.2018 έως την 07.01.2021, όπως απαιτεί η περ. α’ της παρ.1 του άρθρου 8 παράρτημα Γ΄του Κανονισμού. Οµοίως, νοµίµως κατέχοντος του µε αριθμ. … ταξιδιωτικού εγγράφου — διαβατηρίου των ελληνικών αρχών, πληροί και την προϋπόθεση της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 8 παράρτηµα Γ’ του Κανονισμού, καθώς η έκδοση του εν λόγω εγγράφου υποκαθιστά την ύπαρξη του διαβατηρίου του τόπου καταγωγής, το οποίο σε περίπτωση που το φέρει ο απών υπαγωγής σε προσφυγικό καθεστώς, υποχρεούται να το καταθέσει στην Υπηρεσία Ασύλου και, εν τοις πράγµασι, ακυρώνεται η ισχύς του (άρθρο 42 παρ. 1 περ. β’ του 4375/2016). Σε κάθε περίπτωση το ταξιδιωτικό έγγραφο που χορηγείται στους πρόσφυγες υπέχει θέση διαβατηρίου, καθώς τους επιτρέπει να ταξιδεύουν σε όλες τις χώρες πλην του τόπου καταγωγής και βεβαιώνονται σε αυτό όλα τα στοιχεία ταυτότητας και η υπηκοότητα του πρόσφυγα.

Όλα τα ανωτέρω διαπίστωσε η Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών, µε την αυτοπρόσωπη παρουσία και εξέταση του απούντα και την επίδειξη των πρωτοτύπων των προσκοµισθέντων μετ’  επικλήσεως εγγράφων, καταλήγοντας σε θετική κρίση περί της νομιμότητας των εν λόγω εγγράφων και της ουσιαστικής εκπλήρωσης της διάταξης του άρθρου 8 του παραρτήματος Γ’ του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την υπό κρίση αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εγγραφή του αιτούντα, …., υπηκόου Γουνέας, στη δύναμη του αθλητικού σωματείου …, µε λήξη ισχύος του δελτίου αθλητικής ιδιότητας την 07.01.2021.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλ. σχετικά το άρθρο 35 του ν.4603/2019 «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις» δυνάμει του οποίου τροποποιήθηκε σχετικά η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 ως εξής:

«7. Στα ελληνικά ερασιτεχνικά διασυλλογικά πρωταθλήματα τοπικού, περιφερειακού ή πανελλαδικού επιπέδου και στους ελληνικούς ερασιτεχνικούς αγώνες κυπέλλου, ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων, επιτρέπεται να συμμετέχουν: α) ομογενείς, β) πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), γ) πολίτες τρίτης χώρας και ανιθαγενείς που διαμένουν νόμιμα στη χώρα με άδεια διαμονής σε ισχύ, ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής της παραγράφου 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και δ) πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που διαμένουν στη χώρα είτε ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είτε ως αιτούντες διεθνή προστασία. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου εγγράφονται σε αθλητικά σωματεία της επιλογής τους και αποκτούν την αθλητική ιδιότητα, εφόσον πληρούν τις ηλικιακές και λοιπές προϋποθέσεις που θέτουν οι κανονισμοί της οικείας ομοσπονδίας, με την επίδειξη αντίστοιχα: α) δελτίου ταυτότητας ομογενούς, β) διαβατηρίου κράτους μέλους Ε.Ε., γ) άδειας διαμονής ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 και δ) άδειας διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης διεθνούς προστασίας.».