Αρχίζει η Πανελλήνια Έρευνα του ΟΑΣΠΕ για το Marketing στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου

995

Ο ΟΑΣΠΕ, στο πλαί­σιο των κοι­νω­νι­κών δρά­σε­ων που πραγ­μα­το­ποιεί και απο­τε­λούν μέ­ρος της απο­στο­λής του, ανα­λαμ­βά­νει την πρω­το­βου­λία για την υλο­ποί­η­ση ενός ολο­κλη­ρω­μέ­νου προ­γράμ­μα­τος ερευ­νών για τις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου της Ελλάδας. Ο Ορ­γα­νι­σμός σχε­διά­ζει την κα­θιέ­ρω­ση της πα­ρα­κο­λού­θη­σης των βα­σι­κών με­γε­θών του μεγαλύτερου κλά­δου του ποδοσφαίρου σε τα­κτι­κή βά­ση.

Επι­δί­ω­ξη του ΟΑΣΠΕ εί­ναι οι έρευ­νες αυ­τές να απο­τε­λέ­σουν ση­μα­ντι­κό ερ­γα­λείο, τό­σο για τη χά­ρα­ξη της στρα­τη­γι­κής των αθλητικών συλλόγων, όσο και για τη δια­μόρ­φω­ση και υπο­στή­ρι­ξη των προσδοκιών τους.

Η πρώ­τη έρευ­να έχει ως αντι­κεί­με­νο το Μάρκετινγκ στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου της χώρας μας.

Η αξιο­πι­στία και η χρη­σι­μό­τη­τα των ερευ­νών, ως γνω­στόν, εξαρ­τά­ται από την ακρί­βεια και την πλη­ρό­τη­τα των στοι­χεί­ων, που θα συ­γκε­ντρω­θούν. Η συμ­με­το­χή των περισσότερων ακαδημιών ποδοσφαίρου μέσω των υπευθύνων τους, με την πα­ρο­χή σα­φών και ολο­κλη­ρω­μέ­νων απα­ντή­σε­ων, εί­ναι απο­λύ­τως απα­ραί­τη­τη προ­κει­μέ­νου να ολο­κλη­ρω­θεί επι­τυ­χώς η έρευ­να και να απο­κτή­σου­με για πρώ­τη φο­ρά στη χώ­ρα μας αξιό­πι­στα στοι­χεία προ­σβά­σι­μα σε όλους.

Ο ΟΑΣΠΕ, έχο­ντας ως υψη­λή προ­τε­ραιό­τη­τα την προ­στα­σία των με­λών του, έχει λά­βει όλα τα απα­ραί­τη­τα μέ­τρα, που υπα­γο­ρεύ­ουν οι κα­νό­νες δε­ο­ντο­λο­γί­ας και εχε­μύ­θειας για τη διε­ξα­γω­γή ερευ­νών κοι­νής γνώ­μης. Η έρευ­να πραγ­μα­το­ποιεί­ται σε πανελλήνιο επίπεδο με την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, καθώς επίσης και με κοινοποιήσεις στα ΜΜΕ και τα κοινωνικά δίκτυα.

Δείτε την έρευνα εδώ